084 581 6790 info@lollapot.co.za

ALGEMENE INLIGTING

Skoolbywoning
Lollapot open elke oggend om 07.15 en kleuters kan afgehaal word om 12.00. Kinders wat siekerig is of aan ‘n aansteeklike toestand ly, moet liefs tuis versorg word totdat hulle gesond is. Indien die kind vir ‘n dag of langer afwesig is, moet u asseblief vir ons so spoedig moontlk in kennis stel.

Uitstappies
Verskeie uitstappies word per jaar gereël. Dit hou verband met die werk wat gedoen word en is dus verrykend en baie opwindend. Betroubare busdienste word gebruik. Leerders mag lekkergoed en skyfies saambring tydens uitstappies.

Kleredrag
Ons speel heerlik by Lollapot so kleuters moet liefs ou klere aantrek skooltoe. Merk asseblief al jou kleuter se klere en besittings, insluitend kosblikkies duidelik. Vrydae dra almal hul Lollapot T-hempies skooltoe.

Verversings
Geen lekkers gedurende die week nie asseblief!!
U word versoek om toe te sien dat u kind se kospakkies nie oorlaai word met lekkernye wat hulle nie kan behartig nie. Droëvrugte, vars vrugte, water, vrugtesapppe (vermy gaskoeldranke), bruin of volgraanbrood bly gesonde hongerstillers. Bogenoemde geld nie vir verjaarsdae nie.

Vrydae is egter ‘n “soet” dag en kry die kleuters geleentheid om lekkergoed by die skool se snoepie te koop. Daarvoor benodig die kleuters geld. Wanneer u geld na die skool hiervoor stuur, word dit in ’n boek aangeteken en kry u kennis as die bedrag opgebruik is.

Vorderingsverslag
Deurlopende assessering word gedoen. Vorderingsverslae word aan die einde van elke 6 maande gegee. Na afloop van die Junie vakansie word onderhoudvoering met ouers gereel.

Ouer/kind verhouding/ Ondersteuning
Ouers moet asseblief nie huiwer om leiding te vra nie. Onderwyseresse het almal uitstekende opleiding en genoeg ervaring om te kan help. Die skool sal, as dit nodig blyk, ouers kontak i.v.m probleemareas.

Speelgoed
Leerders mag storieboeke, dvd’s, cd’s, ens wat betrekking het op temas saambring vir voorlesing. Hulle word egter nie toegelaat om eie speelgoed, plakkers ensovoorts saam te bring nie. Dit veroorsaak onenigheid onder mekaar, raak weg of breek. Leerders is egter welkom om hulle verjaarsdaggeskenke te kom wys.

Afval en Rommel
Papier is altyd bruikbaar. Rekenaarpapier, rolle papier en A4 papier word altyd gebruik. Laat weet asseblief indien u bruikbare afval kan kry, bv tou, knope, materiaal, wol, toiletrolle, sagte hout ens. Stuur asb ook tydskrifte en ou koerante.

Verjaarsdae
Ouers is welkom om verversings aan die klasmaats te voorsien. Reël asb met die onderwysers om oorvleueling te voorkom.